Početna SEMINARI Seminar - Umeće komunikacije 2 – komunikacijske veštine u praksi

Seminar - Umeće komunikacije 2 – komunikacijske veštine u praksi

NAZIV PROGRAMA: Umeće komunikacije 2 – komunikacijske veštine u praksi

Pravo učešća imaju nastavnici koji su prisustvovali obuci Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama

DATUM I VREME ODRŽAVANJA: 30. novembar 2017. godine od 13:00 sati

KATALOŠKI BROJ: 137

 

TRAJANJE: jedan dan (8 bodova)

REALIZATORI: Irena Lobodok Štulić, školski psiholog, psihološki savetnik, koordinator programa u Udruženju građana ,,Tim Psihokod" Beograd; Suzana Stanković Ilić, stručni saradnik - psiholog, OŠ „Vasa Pelagić“ Leskovac

CILJNA GRUPA: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

CILJEVI I ZADACI:

- Osnaživanje nastavnika/vaspitača za dalju kontinuiranu primenu i unapređenje komunikacijskih veština;

- Ojačavanje motivacije i međusobna podrška kroz razmenu iskustava primene komunikacijskih veština u praksi;

- Povećanje nivoa osposobljenosti, sigurnosti i samopouzdanja nastavnika da koriste konstruktivne tehnike i efikasno upravljaju komunikacijskim procesima;

- Osnaživanje nastavnika za odgovorno i samopouzdano reagovanje u različitim vaspitnim situacijama, što posredno i učenicima pruža model i jača i njihovu odgovornost i samopouzdanje;

- Upućivanje nastavnika da prepoznaju i upotrebljavaju konstruktivne oslonce u davanju i primanju povratnih informacija, kritika i pohvala i time povećaju njihovu korisnost i efektivnost;

- Izrada internog komunikacijskog podsetnika i plana napredovanja u oblasti komunikacije i saradnje.

SADRŽAJ RADA:

(koji se nadovezuje na sadržaj programa Umeće komunikacije 1):

1. Osnovni postulati konstruktivne komunikacije (Zajedničko rezimiranje i nadograđivanje sadržaja prethodnog seminara (ja-poruke, empatija, aktivno slušanje, konstruktivan pristup problemima / konfliktima; davanje  i primanje povratnih informacija, pohvala i kritika)

2. Uticaj seminarskih znanja i usvojenih komunikacijskih veština na vaspitnu praksu (razmatranje pozitivnih promena, kao i ograničenja i teškoća u primeni, iz ugla pojedinca i kolektiva kao celine)

3. Analiza i (samo)procena kvaliteta i efekata ostvarene komunikacije na primerima iz školske prakse

A) Primeri dobre prakse u primeni komunikacijskih veština - razmena dobrih rešenja iz učionice, zbornice i saradnje sa roditeljima

B) Teškoće i ograničenja u primeni komunikacijskih veština – razmena i analiza uzroka neuspešnih, teških i nerešenih situacija na relaciji sa učenicima, roditeljima i kolegama

4. Razmatranje  potreba i mogućnosti za dalje unapređivanje komunikacije i saradnje na relaciji nastavnici/vaspitači-učenici-kolege-roditelji (kreiranje internog komunikacijskog podsetnika, sagledavanje daljih potreba i izvora podrške)

5. Ojačavanje kolegijalne komunikacije i saradnje među nastavnicima, u funkciji negovanja timskog duha u kolektivu i pružanja modela komunikacije sa učenicima

KOTIZACIJA: 2.500,00 dinara. Uplatu izvršiti na žiro račun: 840-946668-90. U pozivu na broj navesti kataloški broj seminara (137).

PRIJAVLJIVANJE: Prijavljivanje na telefon 016/214-555 ili na mejl adresu: csuleskovac@gmail.com Podaci koji se dostavljaju: ime i prezime učesnika, jmbg, zanimanje, ustanova u kojoj radi i broj mobilnog telefona.

 

Program rada

12:45-13:00 – okupljanje grupe

13:00 – 14:30

· Uvod;  Veza sa seminarom Umeće komunikacije: analiza promena, procena kompetencija K4 i kvaliteta komunikacije na različitim relacijama; „Šta čujem kada slušam, šta kažem kada govorim“;

14:30 – 14:45 – pauza

14:45 –16:00 - Osvrt na osnovne postulate konstruktivne komunikacije: Podsećanje na sadržaj programa Umeće komunikacije; Primena konstruktivne komunikacije u vaspitnoj praksi

a) Primeri dobre prakse u primeni komunikacijskih veština - razmena dobrih rešenja u  učionici, zbornici, saradnji sa kolegama i đačkim roditeljima;

b) Teškoće i ograničenja u primeni komunikacijskih veština

16:00 – 16:15 – pauza

16:15 – 17:30 - Specifične komunikacijske veštine (povratne informacije, pohvale, kritike)        Povezanost primene Ja-porukaaktivnog slušanjasaradničkog pristupa rešavanju problema i konstruktivnih povratnih informacija u školskoj svakodnevnici (vežbanje na primerima)

17:30 – 17:45 - pauza

17:45 – 19:00 - Različiti stilovi u komunikaciji - Primeri samopouzdanog stila reagovanja u školskim situacijama (vežbanje)

19:00 – 19:05 - pauza

19:05 – 19:45 - Kreiranje komunikacijskog podsetnika i plana unapređivanja komunikacije i saradnje u školskom kontekstu

19:45 – 20:00 Završnica; Procena uspešnosti seminara

 

 

 

 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf